Daň darovací dle zákona č.357/1992 Sb.

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel.

Základ daně

Základem daně je cena bezúplatně nabytého majetku zjištěná dle zákona o oceňování majetku-znaleckým posudkem.

Sazby daně

Od-do(Kč)I. skupinaII. skupinaIII. skupina
0 – 1mil. 1% 3% 7%
1mil. – 2mil. 10.000. + 1,3% 30.000 + 3,5% 70.000 + 9%
2mil. – 5mil. 23.000 + 1,5% 65.000 + 4% 160.000 + 12%

Atd.

Zařazení skupin

I. skupina

Příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče), manžel/manželka.

II. skupina

Sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, zeťové, snachy, děti manžela/manželky, rodiče manžela/maželky, manželé rodičů. Dále osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily ve spol.domácnosti nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele.

III. skupina

Osoby bez bližšího příbuzenského vztahu k zůstaviteli

* Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II.skupině. (u těchto osob se nemusí podávat daňové přiznání)

Lhůta pro podání daňového přiznání

Poplatník má povinnost podat místně příslušnému FÚ přiznání k dani darovací nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

Platební výměr

Na základě daňového přiznání a podle výsledku vyměřovacího řízení správce daně da%n vypočte a vyměří daň platebním výměrem.

Daň je poplatník povinen zaplatit do 30-ti dnů ode dne, kdy mu byl platební výměr o vyměření daně doručen.

Podklady nutné pro podání Přiznání k dani darovací

  1. Ověřený opis darovací smlouvy, obdržené z katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou o povolení vkladu vlastnických práv (opis je možno pořídit na městském úřadě či u notáře)
  2. Znalecký posudek, platnost znaleckého posudku je 1 rok, avšak do data změny vyhlášky (na objednávku může zajistit realitní kancelář). Znalecký posudek se nevyžaduje v případě nabytí vlastnictví k pozemkům bez trvalého porostu a staveb, pokud správce nestanoví jinak.
  3. Vyplněné daňové přiznání dle pokynů finančního úřadu
  4. Kopie rodného listu v případě, že se jedná o příbuzenský vztah v linii přímé např. otec – dcera, matka – syn, babička – vnuk
  5. Kopie oddacího listu (v případě, že jde o darování mezi manželi)

* Tyto informace jsou pouze rámcové, přesné výpočty a pokyny sdělí příslušný finanční úřad.


mapa webu

Vyhledávání

Triga© 2010 TRIGAREALITY