Daň z převodu nemovitostí dle zákona č.357/1992 Sb.

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce (prodávající), nabyvatel je tomto případě ručitelem.

Vypočet daně

Základem daně je cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku-znaleckým posudkem, a to i v případě, že je cena sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná.V případě, že je cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Sazba daně činí 4% z rozhodné částky.

Příklad:

Kupní cena = 1,200.000 Kč
Cena ze znaleckého posudku: 1,100.000 Kč
Platí se vždy z vyšší ceny, tedy 4% z 1,200.000 Kč = 48.000 Kč

Lhůta pro podání daňového přiznání

Poplatník má povinnost podat místně příslušnému FÚ přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru a v této lhůtě daň zaplatit.

Podklady nutné pro podání Přiznání k dani z převodu nemovitostí

  1. ověřený opis kupní smlouvy, obdržené z katastrálního úřadu s vyznačenou doložkou o povolení vkladu vlastnických práv (opis je možno pořídit na městském úřadě či u notáře)
  2. znalecký posudek, platnost znaleckého posudku je 1 rok, avšak do data změny vyhlášky (na objednávku může zajistit realitní kancelář)
  3. vyplněné daňové přiznání dle pokynů finančního úřadu

* Tyto informace jsou pouze rámcové, přesné výpočty a pokyny sdělí příslušný finanční úřad.


mapa webu

Vyhledávání

Triga© 2010 TRIGAREALITY