Daň z nemovitosti dle zákona č.338/1992 Sb.

Daň z nemovitosti tvoří dvě dílčí daně - daň ze staveb a daň z pozemku. Obě daně mají odlišný způsob zdanění. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka.

Daň z pozemku

Poplatníkem daně z nemovitosti z pozemků je vlastník pozemku a poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby,bytu nebo nebytového prostoru.

Vypočet daně z pozemku

Základ daně je buď hodnotový (v Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2) v závislosti na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy: u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku (k 1. lednu zdaňovacího období) v m2 průměrnou cenou půdy na 1 m2 stanovenou ve vyhlášce. Tuto cenu si občan může zjistit v obci (na obecním úřadě), pod kterou pozemek spadá, popř. přímo u správce daně. U ostatních druhů pozemků je základem daně skutečná výměra pozemku v m2 k 1. lednu zdaňovacího období.

* Novela zákona č.261/2007 Sb. aala obcím určité možnosti jak tuto daň dle místních podmínek upravit, proto výše uvedený výpočet nemusí platit.

Z čeho se platí daň

Dani z pozemků podléhají všechny pozemky v ČR vedené v katastru nemovitostí pod druhem pozemku: orná půda, vinice, chmelnice, zahrada, ovocný sad, louka, pastvina, stavební pozemek nebo ostatní plocha. Z lesních pozemků se zdaňují jen lesy, u kterých převládá hospodářská funkce. Vodní plochy se zdaňují, jen pokud jde o rybníky, které slouží k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb.

Daň ze staveb

Poplatníkem daně z nemovitosti ze staveb je vlastník pozemku a poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby,bytu nebo nebytového prostoru.

Vypočet daně ze staveb

Základem daně ze stavby je zjištěná výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průměrem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. Do základu daně u ostatních staveb, které tvoří příslušenství obytných domů (např. dílna) se u každé samostatně zkolaudované stavby zahrnuje pouze výměra zastavěné plochy přesahující 16 m2. Základem daně z bytu nebo samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy v m2 k 1. lednu zadňovacího období vynásobena koeficientem 1,2 (upravená podlahová plocha).

* Novela zákona č.261/2007 Sb. dala obcím určité možnosti jak tuto daň dle místních podmínek upravit, proto výše uvedený výpočet nemusí platit.

Z čeho se platí daň

Dani ze staveb podléhají všechny stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají (a užívají se) nebo jsou podle dříve vydaných právních předpisů dokončené, dále byty a nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Pokud jste se stali v minulém roce vlastníky nemovitosti, pak nezapomeňte do konce ledna podat daňové přiznání! Daň z nemovitostí sice budete muset zaplatit až v květnu, ale přiznat se k ní musíte už v lednu. Daňové přiznání stačí podat pouze jednou a nedojde-li ke změnám, v dalších letech už se znovu nepodává.

Placení daně

Pokud daň nepřesáhne 1.000 Kč, je splatná najednou do 31. května běžného roku. Pokud daň přesáhne 1.000 Kč, můžete ji splácet ve 4 stejných splátkách a to nejpozději do 31. května, 30. června, 31. srpna a do 30. listopadu běžného roku. Samozřejmě ji také můžete zaplatit najednou do 31. května běžného roku.Pokud činí daň (u jednoho správce daně) méně než 30 Kč, daňové přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Podklady nutné pro podání Přiznání k dani z nemovitostí

Vyplněné daňové přiznání dle pokynů finančního úřadu.

* Tyto informace jsou pouze rámcové, přesné výpočty a pokyny sdělí příslušný finanční úřad.


mapa webu

Vyhledávání

Triga© 2010 TRIGAREALITY