Byty

Dle novely zákona o hospodaření energii č.318/2012 §7/a, viz níže a dle prováděcí vyhlášky platné od 1.4.2013, musí být před podpisem řádné kupní smlouvy straně kupující doložen průkaz energetické náročnosti prodávaného bytu. Pokud společenství vlastníků nemá průkaz zhotoven, je možné doložit kopie uhrazených záloh na energie, a to za 3 roky zpětně. Pakliže máte zájem o zajištění energetického průkazu, vyplňte prosím objednávku a my Vás budeme kontaktovat.
Výňatek zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ve znění zák. č. 318/2012 Sb.
§ 7a

Průkaz energetické náročnosti

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen
a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen "průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších    
   změnách dokončených budov,
b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou
    plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy
               1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015,
               2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017,
               3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019,
d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii  oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) zajistit zpracování průkazu
               1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
               2. při pronájmu budovy,
               3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
                1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se             
                    koupě budovy nebo ucelené části budovy,
                2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo                ucelené části budovy,
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
                1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
                2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
                1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
                2.pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

(3) Vlastník jednotky5) je povinen
a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
                1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
                2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
                1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
                2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,
c)zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při
                1. prodeji jednotky,
                2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí
a) být zpracován pouze
                 1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
                 2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních   předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),
b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),
c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,
d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
   (5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).
   (6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.
   (7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit        vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).
  (8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.


§ 12
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává bez příslušného oprávnění činnost energetického specialisty nebo činnost osoby oprávněné provést instalaci,
b) jako stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie nezajistí minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1,
c) jako stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu nezajistí účinnost užití rozvodů energie podle § 6 odst. 2,
d) jako vlastník kotlů s výkonem nad 20 kW a rozvodů tepelné energie nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 1,
e) jako vlastník klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW nesplní některou z povinností podle § 6a odst. 2,
f) jako stavebník při výstavbě nové budovy nesplní některou z povinností podle § 7 odst. 1,
g) jako stavebník nebo vlastník budovy nesplní
              1. některou z povinností při změnách dokončených budov podle § 7 odst. 2 nebo 3,
              2. některou z povinností podle § 7 odst. 4 nebo § 7a odst. 1, nebo
              3. některou z povinností podle § 9 odst. 1 nebo 3, nebo § 9a odst. 1 nebo 4,
h) jako vlastník budovy nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 2,
i) jako vlastník jednotky nesplní některou z povinností podle § 7a odst. 3 nebo 7,
j) jako konečný uživatel neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících dodávku tepelné energie konečným uživatelům podle § 7 odst. 4 písm. a).

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j),
b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) nebo h)."


mapa webu

Vyhledávání

Triga© 2010 TRIGAREALITY